«Σκοπός του Μέτρου 133 είναι η παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών, οι οποίες παράγουν προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, στο πλαίσιο συστημάτων ποιότητας. Στόχοι του Μέτρου 133 είναι:

α) η ενημέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων,

β) η προώθηση των προϊόντων αυτών.»

Πεδίο εφαρμογής

Τα επιλέξιμα προϊόντα για το Μέτρο 133 πρέπει να έχουν παραχθεί στο πλαίσιο των εξής συστημάτων ποιότητας:

α) Κοινοτικό σύστημα ποιότητας

• Βιολογική παραγωγή, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.

β) Εθνικά συστήματα ποιότητας

• Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική παραγωγή (AGRO 2), όπως αναθεωρήθηκε στις 28/2/2008 (2η έκδοση) και ισχύει.

• Σύστημα Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3), όπως αναθεωρήθηκε στις 28/2/2008 (2η έκδοση) και ισχύει.

Επιλέξιμα προϊόντα

Κατάλογος γεωργικών προϊόντων που είναι επιλέξιμα για στήριξη για δράσεις ενημέρωσης και προώθησης, ανά κατηγορία συστήματος ποιότητας:

α) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης

2. Δημητριακά

3. Βρώσιμα όσπρια

4. Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια

5. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

6. Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την παραγωγή κρέατος ή και γάλακτος ή και αυγών

7. Έλαια − λίπη

8. Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά

9. Οίνος, όξος

10. Προϊόντα γαλακτοκομίας

11. Παρασκευάσματα κρεάτων

12. Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα

β) AGRO 2

1. Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης

2. Δημητριακά

3. Βρώσιμα όσπρια

4. Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια

5. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

6. Σακχαρότευτλα

γ) AGRO 3

Χοίρειο κρέας

Δικαιούχοι

Αναλυτικά στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι «δικαιούχοι του Μέτρου είναι ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων. Ως ομάδα παραγωγών νοείται μια οργάνωση οποιασδήποτε νομικής (φορολογικής) μορφής, τα μέλη της οποίας είναι δικαιούχοι του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων».

Όλα τα μέλη της ομάδας παραγωγών συμμετέχουν στο ίδιο εκ των παραπάνω συστημάτων ποιότητας και παράγουν το ίδιο (ένα συγκεκριμένο) εκ των επιλέξιμων προϊόντων της παρούσας, για τα οποία εντάχθηκαν στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ. Κάθε επιλέξιμη ομάδα παραγωγών θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέλη. Επαγγελματικές ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών.»

 


error: Diktamo